ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

TÁVFELÜGYELETI  SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE


 I.

Általános tudnivalók

1)     A Hungaro-Force & Monitoring KFT és az Acélpajzs KFT - továbbiakban: Szolgáltató - ügyelete a beérkező jelzésekre az intézkedéseket a Szolgáltatási Szerződésnek - továbbiakban: Szerződés - a Megrendelő által megadott adatai, valamint az ÁSZF II. fejezetében rögzített Intézkedési rend szerint teszi meg.

Kivonulással bővített előfizetéses jogviszonynál - szükség esetén - a kivonulási területen a Szolgáltató saját, vagy megbízott járőre indul a helyszínre.

Tűzjelző távfelügyeleti szolgáltatásnál a területileg illetékes tűzoltóságot értesíti a Szolgáltató ügyeletese, az intézkedési rendben leírtak szerint.

2)     Megrendelő tudomásul veszi, hogy a távfelügyeleti szolgáltatás csak akkor működőképes, ha a távjelzést biztosító útvonalak is működőképesek. A Szolgáltató e szerződés keretében nem vállal felelősséget a távközlési szolgáltatás hibájából – ide értve a telefonvezeték szabotálását (elvágását) is – történő jelzéselmaradásból, valamint a Megrendelő által működtetett elektronikai jelzőrendszer meghibásodásából adódó károkért.

Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató által biztosított kommunikációs rendszer meghibásodása esetén biztosítania kell munkaidőben (08 00 – 16 00 óra) a javítás lehetőségét. Amennyiben ezen kötelezettségének Megrendelő nem tesz eleget, úgy az ebből eredő károk viselése alól Szolgáltató mentesül.

3)     A rendszer kifogástalan működését Megrendelő jogosult havi egy riasztással tesztelni. A tesztelést – előzetes bejelentés mellett – jelszóval végzik.  A jelszó szükséges még téves riasztás lemondásához és események lekérdezéséhez.

4)     Megrendelő vállalja, hogy az általa megadott és a Szerződésben rögzített adatok valósak, továbbá, hogy az általa megjelölt értesítendő személyekkel a szolgáltatást ismerteti, adatai változásáról a Szolgáltatót haladéktalanul, írásban értesíti. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem felel az adatok pontatlanságából, a hibás adatszolgáltatásból, az adatváltozás bejelentésének elmulasztásából, a Szolgáltatási Szerződésben megjelölt személyek elérhetetlenségéből, valamint az értesítés utáni magatartásukból adódó károkért.

Az adatmódosítási igényt a Szolgáltató 2750 Nagykőrös, Szolnoki út 13. (postázási cím: 2751 Nagykőrös Pf:49.) vagy a 06/53/550-134 számú faxon kell írásban bejelenteni.

 5)     A Szolgáltató csak - a bizonyíthatóan a szolgáltatásával összefüggő, neki felróható -, a Megrendelőt ért dologi, személyi (testi) sérüléses és haláleseti károkért tartozik felelősséggel, a Szolgáltató felelősségbiztosítása alapján kifizethető kártérítési összeg nagyságáig, maximum 5 000 000,-Ft-ig, azaz Ötmillió forintig.

Megrendelő köteles az Őt ért kárt a káresemény bekövetkezésétől számított 72 órán belül, írásban a Szolgáltató felé bejelenteni. A késedelmes bejelentésből adódó hátrányokért a Szolgáltatót felelősség nem terheli.

Szolgáltató kijelenti, hogy tevékenysége végzéséhez szükséges felelősségbiztosítással rendelkezik, de egyben tájékoztatja is arról Megrendelőt, hogy az ügyeleti szolgálat nem helyettesíti a biztosítást, csak csökkentheti a kockázatot és a káresemény mértékét.

 6)     Szolgáltató mentesül a kártérítés alól vis maior esetén, illetve különösen az alábbi esetekben:

 -              törvény alapján feljogosított szervek rendelkezésére tett intézkedés;

-              amennyiben a Megrendelő nem biztosította a kivonuló járőr részére az objektumhoz tartozó terület átjárhatóságát, így az objektum szükséges biztonsági ellenőrzését a kivonuló járőr nem tudja végrehajtani;

-              amennyiben a Megrendelő kárigénye meghaladja a Szolgáltató felelősségbiztosítása alapján kifizethető kártérítési összeg nagyságát, maximum a 2 000 000,-Ft-ot, az a fölötti összegre;

-              az elmaradt haszon és az egyéb üzemszüneti károk (termelés/szolgáltatás szüneteléséből származó, gazdasági hátrányként jelentkező károk, pl. kötbér, bírság és egyéb büntetés, jutalom, túlóra, sürgősségi felár, termelés kiesés, állásidőre kifizetett bér, többletköltség vagy egyéb veszteség stb.);

-              a Szolgáltató által bejelentett üzemszünet (a távfelügyeleti szolgáltatás szüneteltetése) alatt bekövetkezett káresemények esetén, amennyiben a szolgáltató a Megrendelőt előzetesen értesítette;

-              a nukleáris robbanás, sugárzás, radioaktív szennyezés következményeként létrejövő károk;

-              az eltulajdonított vagy károsodott vagyontárgyak eszmei értékét jelentő károk;

-              a Megrendelő, a Megrendelő engedélyével vagy egyébként jogszerűen a védendő objektumban tartózkodók által és/vagy beleegyezésével okozott károk, továbbá a súlyosan gondatlanul, jogellenesen okozott károk;

-              a Megrendelő részére máshonnan megtérülő károk;

-              a Szolgáltató készpénz, valuta, hitelkártya, takarékbetétkönyv, takaréklevél, értékpapír, pénzhelyettesítő eszközök és értékcikkek, nemesfémek, ékszerek, drága és féldrágakövek, képzőművészeti alkotások, antik tárgyak, idegen tulajdonú vagyontárgyak esetén nem vállal kártérítési felelősséget;

-              egyik fél sem felel a szerződés szerinti kötelezettsége teljesítéséért azon esetekben, amikor olyan, mindkét fél érdekkörén kívülre, előre nem látható körülmények merülnek fel, amelyek megakadályozzák a szerződés teljesítését. Ilyen körülmények lehetnek többek között: háborús cselekmények, lázadás, robbantásos merénylet, szükséghelyzet, elemi csapás, árvíz, természeti katasztrófa, honvédelmi törvény, rendőrségi törvény alapján feljogosított szervek rendelkezésére tett intézkedés, továbbá olyan esemény, amelyet az általános magyar polgári joggyakorlat ilyenként említ, erre alapozva jogerős bírói döntés született, illetve erről a Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága eseti vagy elvi döntést hozott.

Vis maior: olyan előre nem látható, emberi erő által elháríthatatlan tény, körülmény, természeti csapás, mely a Szolgáltatón kívülálló okokból következik be. Vis maiornak tekintendő, ha a Szolgáltató távfelügyeletére a jelzések olyan tömegben érkeznek, amelyet a Szerződésben vállaltaknak megfelelően, az EU szabványok előírásai alapján rendelkezésre álló személyi- és tárgyi kapacitás mellett sem tud feldolgozni.

7)     Megrendelő kötelezettséget vállal arra, amennyiben a riasztás esetén helyszínre érkező járőrök ruházatában, testi épségében – a Szerződésben kötelezően megjelölt – kutya (kutyák) közvetve vagy közvetlenül kárt okoznak, azt teljes egészében megtéríti. Megrendelő kötelezettséget vállal arra, amennyiben a házőrző kutya testi épségében a járőrök – önhibájukon kívül vagy végszükség esetén – kárt okoznak, úgy Megrendelő vagy vele szerződésben, illetve egyéb jogviszonyban álló természetes vagy jogi személy kártérítési igénnyel nem lép fel.

 8)     Megrendelő tudomásul veszi:

 -              az ügyelet telefonbeszélgetései rögzítésre kerülnek és a Megrendelő a Szerződés aláírásával és annak elválaszthatatlan részét képező jelen ÁSZF elfogadásával hozzájárul a rögzített beszélgetések 2 évig, de legkésőbb a Szerződés megszűnéséig történő tárolásához;

-              Megrendelő a Szerződés aláírásával hozzájárul, hogy a Szolgáltató a nevét és a lakcímét nyilvántartásba vegye;

-              Megrendelő a Szerződés aláírásával hozzájárul továbbá ahhoz, hogy a Szolgáltató a saját vagy partnerei üzleti ajánlatáról írásban tájékoztassa;

-              a Szolgáltató, képviselői, alkalmazottai a szolgáltatás során tudomásukra jutott bizalmas információkat megőrzik, arról a megrendelő írásbeli hozzájárulása nélkül illetéktelen személyeknek semminemű információt, adatot nem adhatnak ki. Védett objektum tulajdonosa/kezelője hozzájárul ahhoz, hogy kár esetén a Szolgáltató a káreseménnyel összefüggésbe hozható, illetve annak kivizsgálásához szükséges összes adatot a kártérítésben érintett biztosítótársaság részére - annak kérésére - jogszerűen átadja;

-              a Szolgáltató jogosult bármely szerződési kötelezettsége teljesítéséhez jogszabályban előírt feltételeknek megfelelő alvállalkozót igénybe venni, melyektől - szükség esetén - beszerzi a tudomásukra jutott adatokra vonatkozó titoktartási nyilatkozatot.

 9)                 Szolgáltató a Szerződésben vállalt kötelezettségeit az ott rögzített mértékű havi díjazásért teljesíti.

A havi díjfizetést választó Megrendelők esetében Szolgáltató a számláit a tárgyhót követő hónap 5. napjáig bocsátja ki, melyet Megrendelő köteles a kibocsátástól számított 15 banki napon belül kiegyenlíteni.

A negyedéves, féléves vagy éves számlázást választó Megrendelő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szolgáltató a számláit előre bocsátja ki, és e folyamatosnak minősülő szolgáltatások esetén a számlák kibocsátási időpontjának a számlázási időszak kezdő napjától számított 5. napot tekintik.

Megrendelő elfogadja, hogy negyedéves, féléves vagy éves díjfizetési gyakoriság esetén szolgáltató első alkalommal  törtnegyedévet-, félévet-, évet, azt követően pedig naptári tárgyidőszakot számláz. A fizetési határidő a számla kibocsátásától számított 15 banki nap.

Féléves díjfizetési gyakoriság választása esetén szolgáltató 1 (egy) hónap, éves díjfizetési gyakoriság választása esetén 2 (kettő) hónap távfelügyeleti díjat kedvezményként elenged.  Ez a kedvezmény az első számlázási ciklusra, azaz tört időszakra nem vonatkozik, csak teljes naptári félévre, illetve évre alkalmazható.

 Amennyiben Megrendelő részéről késedelmes befizetés történik, Szolgáltató a távfelügyeleti tevékenységet annak a hónapnak az utolsó napjáig folytatja, amelyben a fizetési kötelezettségét a Megrendelőnek teljesítenie kellett volna, majd a szolgáltatást a hátralék kifizetéséig szünetelteti. A szüneteltetés ideje alatt a szerződés nem szűnik meg, de Szolgáltató az intézkedések elmaradásából adódó károkért felelősséget nem vállal.

 Szolgáltató a nem fizetett hónapot követő hónap 10-éig Emlékeztetőt bocsát ki, majd ennek eredménytelensége esetén fizetési felszólítást, amelyben meghatározott fizetési határidő ismételt elmulasztása esetén Szolgáltató 30 napos felmondási idővel a Szerződést felmondja.

A felmondási idő alatt is szünetel a szolgáltatás. A felmondási határidő lejártát követő naptól a Szerződés megszűnik, és a megrendelő az adatbázisból törlésre kerül.

 Késedelmes fizetés esetén Szolgáltató jogosult a mindenkori jegybanki alapkamat összegének kétszeresével megegyező mértékű késedelmi kamat felszámítására.

 10)             Rádióadóval vagy GPRS/GSM jeladóval rendelkező megrendelők esetén a szolgáltatás szüneteltetési díja megegyezik a mindenkori GPRS/GSM kommunikációs-, illetve a rádió frekvenciahasználati díjával.

 11) Megrendelő tudomásul veszi, hogy a rendszer hibájából, kezelési hibából adódó téves riasztáskor, járőr kivonulása esetén a téves kivonulás ellentételezéseként Szolgáltató esetenként a szerződés szerinti  díjat számláz ki.

Téves riasztás minden olyan riasztás, melynél bűncselekményre vagy szabálysértésre utaló eset nem történt.

 A riasztórendszer próbája, valamint a karbantartása során, azok megkezdése előtt a Szolgáltató ügyeletét a jelszó használatával tájékoztatni kell, hogy a beérkező jelzésekre ne intézkedjen. Ezen tevékenységek befejezéséről szintén tájékoztatási kötelezettség terheli a Megrendelőt. Amennyiben ezek elmulasztása miatt a Szolgáltató intézkedik, és járőrt küld a helyszínre, a téves kivonulás ellentételezéseként a szerződés szerinti díj kerül kiszámlázásra.

 Megrendelő  tudomásul    veszi,   hogy   a   tűzoltóság   téves   kivonulása   esetén,  azaz, amikor  valós tűzesemény  nem   történt,  a  Tűzoltó Parancsnokság    által    felszámított költségek a  Megrendelőt terhelik. Téves riasztás lemondásához és az adatmódosításhoz a jelszó szükséges.

12) Szolgáltató fenntartja magának azt a jogot, hogy a rendes és a rendkívüli (téves kivonulások) díjak összegét – az éves inflációs mutató alapján, de minimum 5 %-kal – évente egy alkalommal, rendszerint a tárgyév január hónapjában módosítsa.

13) A Szolgáltató a díjhátralékról és a felmondásról a Megrendelőt levélben értesíti. A fizetési felszólítás és a felmondás költségét - bruttó 762,- Ft - a Megrendelő felé, annak kiegyenlítése végett, kiszámláz.

A tényleges kézbesítésen túl kézbesítettnek tekintendő az értesítés akkor is, ha az a címről „nem kereste”, „ismeretlen”, „elköltözött”, „átvételt megtagadta” jelzéssel érkezik vissza, valamint a számlával kiküldött tájékoztatás. A Szolgáltató nem köteles a számlaleveleket ajánlott, vagy tértivevényes küldeményként megküldeni a megrendelők részére.

14) A számlázással kapcsolatos reklamációt a számlán feltüntetett címre, írásban lehet benyújtani. A beadott reklamáció kivizsgálási határideje 30 nap, melynek eredményéről a Megrendelő írásos értesítést kap.

Reklamáció, illetve panasz esetén a Megrendelő (előzetesen egyeztetett időpontban) együttműködik a Szolgáltatóval és biztosítja a helyszíni vizsgálatot.

15) A szolgáltatási szerződést bármelyik fél a másikhoz intézett írásbeli nyilatkozatával 30 napos határidővel felmondhatja. Felmondás esetén a szerződés a 30 napos felmondási idő elteltével szűnik meg.

16) A Szolgáltató az általa tervezett üzemszünetekről a Megrendelőt előzetesen értesíti. Az üzemszünet idejére a szolgáltatás szünetel, erre az időre a Szolgáltatónak semmilyen kötelezettsége nem áll fenn.

Az üzemszünet ideje alatt bekövetkezett káreseményekre a Szolgáltató nem vállal felelősséget, amennyiben Megrendelőt előzetesen értesítette.

Amennyiben az üzemszünet meghaladja a 3 (három) napot, a Szolgáltató a szolgáltatás következő havi díját időarányosan csökkenti a kiesett napok alapulvételével.

17) Szerződő felek a vitás kérdésekben megegyezésre törekszenek. Peres eljárás esetén kikötik a Nagykőrösi Járásbíróság illetékességét.


II.

Ügyeleti intézkedési rend

1)     Általános tudnivalók:

Az ügyelet a Szerződésben felsorolt értesítendők közül az elsőként elérhetőt, az alábbiakban jelzéstípusonként részletezettek szerint hívja telefonon. A Szolgáltató a Megrendelő vagy a megadott személyek elérhetetlensége esetén semmilyen felelősséget nem vállal. Az ügyelet - a támadás és kényszerített kikapcsolás kivételével - jelzésszűrést végez, azaz a jogosult személyektől, értesítendőktől és az ügyeleten regisztrált jelzések logikája, sorrendisége alapján információt gyűjt az intézkedés szükségességének eldöntéséhez. Amennyiben az ügyelet intézkedése indokolt, kivonulásos szolgáltatás esetén indítja a Szolgáltató kivonuló szolgálatát. A Szolgáltató a kivonuló szolgálata kapacitásának kialakításánál (jármű, személyzet) úgy jár el, hogy az összes kivonulás több,  mint 98 %-ában teljesüljön a szerződésben vállalt kiérkezési idő.

2)     A vagyonvédelmi szolgáltatás típusai:

-              Kapcsolt vonalas rendszerben nyújtott szolgáltatás:

A védett objektumba telepített érzékelők (pl. üvegtörés, mozgás, füst) jeleit és a kezelő információit az objektum riasztóközpontja fogadja. A központ tartalmaz egy kommunikátor egységet, amely a közcélú kapcsolt távközlési hálózatot használva, azaz egy normál telefonhívást felépítve juttatja el információját a vagyonvédelmi szolgáltató távfelügyeleti központjába az esemény, illetőleg a rendszeres tesztjelentések esetén. Az objektumban letelepített személy-, és vagyonvédelmi rendszer a központ által küldött különféle riasztási jelzések és műszaki tesztjelentések esetén a távbeszélő vonalon forgalmat generál, melynek költségei a távbeszélő számlán jelennek meg. A hívásvárakoztatást, jelszavas, illetve a teljes híváskorlátozás távközlési szolgáltatásokat nem lehet alkalmazni azon vonalak esetében, amelyeken a riasztóközpont üzemel.

-              Kiemelt biztonságú rendszeren nyújtott szolgáltatás – rádiós átjelző rendszer:

A telepített riasztórendszer mellett egy rádiós átjelző rendszer kerül kihelyezésre, amelynek segítségével megvalósul a rádiós átjelzés. A jelzések továbbítása a távfelügyeleti központba kizárólag rádiós átjelzéssel történik, melyekre a diszpécserek végrehajtják a megfelelő intézkedést.

3)     Intézkedésköteles riasztásjelzések:

a)             Behatolás (betörés) jelzés esetén:

Kivonulásos szerződésnél → a Szolgáltató ügyelete indítja a területileg illetékes gépkocsizó-járőrt, azután, ha a jelzés beérkezését követően 1 perc elteltével nem érkezik a rendszerről érvényes felhasználói kóddal történő nyitásjelzés, felhívja a Szerződésben feltüntetett személyeket az ott rögzített sorrendben.

Tájékoztatja a Megrendelőt a járőr indításáról, valamint kér egy illetékes személyt a helyszínre.

A járőr, kiérkezését követően a Szerződés értelmében jár el. Amennyiben a Megrendelő akként nyilatkozott a Szerződésben, hogy a védett objektum területén nincs harapós kutya, úgy – lehetőség szerint – a járőr körbejárja az objektumot, ellenőrzi a nyílászárók állapotát, behatolási nyomokat keres.  Amennyiben a körülmények nem teszik lehetővé a bejutást, igyekszik a helyszínt szemrevételezni (pl. becsönget a szomszédhoz, hogy az udvarról áttekinthesse a védett objektumot).

A járőr köteles a helyszínen talált személy(ek) jogosultságáról – jelszó kérésével, személyazonosság ellenőrzésével – meggyőződni. Ehhez szükséges s Megrendelő együttműködési készsége is.

A Megrendelő, illetve megbízottja kiérkezéséig, de maximum 30 percig a helyszínt biztosítja azzal, hogy a Megrendelő külön kérésére, külön díjazás ellenében 30 perc után is a helyszínen marad, az illetékes személy kiérkezéséig. Annak megérkezése után a belső tereket együtt ellenőrzik.

Amennyiben a várakozási idő alatt újabb riasztás érkezik, a helyszínt elhagyva továbbindul. Erről az ügyelet a Megrendelőt értesíti.

Kivételes esetekben, ha a Megrendelő jelzi, hogy nem tud senki a helyszínre menni, a járőr – miután minden tőle telhető módon meggyőződött arról, hogy nem történt behatolás – visszatér a felállítási helyére. Ekkor a diszpécser az intézkedési rovatban feljegyzi, hogy illetékes személy hiányában a járőr nem tudott teljes körűen meggyőződni a riasztás kiváltó okáról.

A Szolgáltató járőrszolgálatának tevékenysége akkor teljes értékű, ha az ügyelet által elért értesítendő vagy más jogosult személy a helyszínre megy és rendelkezik kulccsal, valamint a riasztóberendezés kódjával is, így biztosítani tudja a védett objektum belső átvizsgálását. A Szolgáltató nem vállal felelősséget ezen feltételek hiányából adódó károkért.

Valós riasztáskor, tettenérés esetén a járőr az elkövetőt a rendőrség kiérkezéséig visszatartja, és a helyszínt biztosítja.

Ha a jelzés nappali (06:00 – 22:00) időszakban történik, és a rendszerről 1 (egy) percen belül érvényes kóddal történő nyitásjelzés érkezik, az ügyelet a járőrt visszarendeli, továbbiakban nem intézkedik a megadott személyek értesítéséről.

 

Ha a jelzés éjszaka (22:00 – 06:00) érkezik lakásból, vagy családi házból, kivonulási területen az ügyelet a rendszer gyors kikapcsolása esetén is azonnal indítja a járőrt és csak utána telefonál a helyszínre. Amennyiben nincs probléma – jelszóval lemondható a kivonulás.

 

A Hatóság (rendőrség, tűzoltóság stb.) esetleges kiszállási költségét a Megrendelő közvetlenül a Hatóság felé tartozik rendezni, azért a Szolgáltatót felelősség nem terheli. Az esetlegesen a Hatóságtól beérkezett számlákat a Szolgáltató a Megrendelő felé továbbszámlázza.

 Telefonos értesítéses szolgáltatásnál → az ügyelet megkezdi az értesítendők felhívását és a legelőször elérhető értesítendő személyt tájékoztatja a történtekről.

Téves riasztás esetén intézkedés lemondása csak érvényes felhasználói kóddal történő nyitásjelzés beérkezésekor, pontos jelszó megadásával történhet.

 b)           Támadás vagy kényszerített kikapcsolás esetén:

Kivonulásos szerződésnél → az ügyelet azonnal indítja a gépkocsizó-járőrt, és értesíti a helyileg illetékes rendőrhatóságot. Ilyen jelzés esetén az ügyelet még jelszóval történő azonosítás után sem fogad el semmiféle lemondást, utasítást.

A jelzést küldő személy veszélyeztetésének elkerülése érdekében a diszpécser szolgálat támadás vagy kényszerített kikapcsolás jelzés beérkezése esetén nem hívja sem a helyszínt, sem az értesítendőket.

A túszejtés és pánik elkerülése érdekében a járőr először diszkréten igyekszik meggyőződni a jelzés valódiságáról, így távolabb áll meg a járőrautóval, igyekszik óvatosan megközelíteni a helyszínt. Ha éles a jelzés, a lehetőségeihez képest avatkozik be de azonnal megerősíti a jelzést a rendőrség felé.

Telefonos értesítéses szolgáltatásnál → az ügyelet a Szerződésben feltüntetett személyeket hívja fel, az ott rögzített sorrendben, és közli a támadás, illetve a kényszerített kikapcsolás tényét.

c)           Szabotázsjelzés esetén:

     Kivonulásos szerződésnél

 - ha a jelzés a rendszer kikapcsolt állapotában érkezik, az ügyelet telefonál a helyszínre, és megkéri a helyszínen tartózkodó, jogosultsággal rendelkező személyt, hogy ellenőrizze a jelzés okát. Amennyiben a helyszín nem elérhető, vagy az ott tartózkodó nem ismeri a jelszót, az ügyelet betörésre intézkedik.

- ha a jelzés a rendszer bekapcsolt állapotában, vagy éjszakai időszakban (20:00- 06:00) érkezik, az ügyelet indítja a területileg illetékes gépkocsizó-járőrt.

Telefonos értesítéses szolgáltatásnál → az ügyelet telefonál a helyszínre, majd ha ott nem ér el senkit, a Szerződésben feltüntetett személyeket értesíti.

 Tűzjelzés esetén:

Kivonulásos szerződésnél → az ügyelet telefonál a helyszínre, hogy meggyőződjön a jelzés valódiságáról. Amennyiben a helyszín nem elérhető, azonnal indítja a területileg illetékes gépkocsizó-járőrt. Ha a járőr tüzet észlel, azonnal értesíti a tűzoltóságot.

Telefonos értesítéses szolgáltatásnál → az ügyelet telefonál a helyszínre, hogy meggyőződjön a jelzés valódiságáról. Ezt követően értesíti a Szerződésben feltüntetett személyeket, és azok kérésére értesítik a tűzoltóságot.

Mindkét esetben csak a Megrendelő kérésére értesítik a rendőrséget.

A Tűzoltóság kiszállási költségét a Megrendelő közvetlenül a Tűzoltóság felé tartozik rendezni, és azért felelősség a Szolgáltatót nem terheli. Az esetlegesen a Tűzoltóságtól beérkezett számlákat a Szolgáltató a Megrendelő felé tovább számlázza.

Bármelyik riasztásjelzés esetén, a kivonulásról minden esetben jegyzőkönyv készül. A helyszínt – amennyiben ott aláírásra jogosult személy tartózkodik – a járőr az intézkedés befejezése után írásban adja át.

A kivonulás térítésmentes:

- ha valós esemény történt;

- a Szolgáltató által telepített garanciális rendszerek műszaki meghibásodása esetén.

4)     Intézkedésköteles technikai jelzések:

a)           Hálózati feszültség hibajelzése esetén:

Kivonulásos és értesítéses szerződés esetén egyaránt teendő intézkedések: mivel a rendszer az akkumulátor állapotától függően 24-72 óráig üzemképes kell, hogy legyen, ezért éjszaka az ügyelet nem intézkedik. A hiba tényét feljegyzi, majd reggel a nyitási időszakban – amennyiben a hiba még fennáll – telefonon értesíti a Megrendelőt.

Egyéb időszakban a jelzéskor, de legalább a beérkezésétől számított 2 (kettő) órán belül értesíti a Megrendelőt.

Ha egy régióból rövid időn belül tömegesen érkeznek a hálózati hiba jelzései, a területi áramszolgáltatótól tájékoztatást kér az ügyelet, az áramkimaradás várható időtartamáról. Ez esetben az érintett Megrendelőket az ügyelet nem értesíti. Hálózati feszültség visszatérése esetén a Megrendelőt az ügyelet nem értesíti.

b)           Tűz- és zónahiba esetén:

A rendszer működőképessége korlátozott, ezért az ügyelet haladéktalanul figyelmezteti a Megrendelőt, hogy gondoskodjon a működőképesség helyreállításáról, és ha indokolt, értesíti a szerelőt, aki a rendszert telepítette.

c)           Műszaki hiba bejelentése esetén:

A Szolgáltató ügyelete megadja a bejelentőnek a megfelelő műszaki segítséget, ha szükséges, a telepítő telefonszámát.

d)           Alacsony akkumulátor feszültség hibajelzése esetén:

Az akkumulátor feszültség alacsony jelzése esetén az ügyelet azonnal értesíti az illetékes személyt (személyeket) – amennyiben a rendszer a Szolgáltató karbantartási körébe tartozik – értesíti az illetékes szerelőt. A jelzést követően a riasztórendszer rövid időn belül működésképtelenné válhat, ezért fontos a gyors intézkedés mind az ügyelet, mind a Megrendelő részéről.

e)           Nyitás-zárási információk:

- nyitás-zárási intervallum figyelés megrendeléskor (kiegészítő szolgáltatás, külön díjazás ellenében), ha a Megrendelő által megrendelt időintervallumban nem történt zárás, vagy tiltott idő-intervallumban nyitották a rendszert, az ügyelet értesíti a Megrendelőt.

- egyéb esetekben a nyitás-zárás információk automatikusan nyugtázásra és archiválásra kerülnek, az ügyelet nem intézkedik.

f)            Tesztjelentés elmaradása esetén:

A távfelügyeletre kapcsolt rendszerek – az ügyelet és a Megrendelő riasztórendszere közti kapcsolat ellenőrzése céljából – (programozástól függően) naponta küldenek egy vagy több tesztjelentést az ügyeletre. Az ügyelet a jelzés elmaradását figyeli és pénzintézeteknél 1 (egy) órán belül, egyéb előfizetőknél 24 órán belül értesíti a Szerződésben szereplő első elérhető értesítendőt, valamint a kapcsolat ellenőrzése céljából próbajelzést kér.

Általános Szerződési feltételek a Weboldali megrendelésekkel kapcsolatban

A https://hforce.hu (továbbiakban: webshop) egy weboldalon elérhető internetes felület, amelyet a jelen Vásárlási Feltételek szerint lehet igénybe venni, továbbá azon megrendeléseket leadni, illetve a készlet erejéig vásárolni háztartásban használatos mennyiséget.

A honlapra látogató ill. a Megrendelő (továbbiakban: Vásárló) a https://hforce.hu honlapján történő regisztrációval, illetve a telefonon leadott rendeléssel kifejezetten kijelenti, hogy a jelen ÁSZF rendelkezéseit megismerte és elfogadja, továbbá azokat magára nézve kötelező erejűnek tekinti, a rendelés menetével tisztában van, az Adatvédelmi tájékoztatóban részletezett adatkezeléshez hozzájárul. A regisztráció és/vagy a vásárlás az ÁSZF automatikus elfogadásának minősül.

Cégadatok:

Cégnév: Hungaro-Force & Monitoring Kft.

Székhely: 6000 Kecskemét, Írinyi u.

Adószám: 13762146-2-03

Cégjegyzékszám: 03 09 117870

Központi e-mail: kapcsolat@hfs.hu

Ügyfélszolgálat nyitva tartása:

Hétfő 09:00-16:00

Kedd 09:00-16:00

Szerda 09:00-16:00

Csütörtök 09:00-16:00

Péntek 09:00-16:00

Szombat Zárva

Vasárnap Zárva

A termékek átvétele – a Vásárló választásától függően - történhet csomagponton, továbbá futárszolgálat ( továbbiakban: Szállító) igénybevételével is.

A szállító adatai:

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

A termékek megvásárlásához internetkapcsolat szükséges.

Webshopunkban eredeti, bontatlan, illetve használt, bontott termékeket egyaránt forgalmazunk.

Emellett igyekszünk egyéb járulékos információval is ellátni a termékeket, de mivel ezek idővel változhatnak, ezért az esetleges eltérésekért felelősséget nem vállalunk.

A webshopunk mind belföldről, mind külföldről elérhető az interneten keresztül, azonban kizárólag a Magyarország területére címzett igénybejelentéseket, illetve megrendeléseket fogadja el. A Magyarország területén kívülre irányuló postai, illetve egyéb címre történő szállítás nem lehetséges, minden ilyen címre történő megrendelés – erről szóló külön értesítés hiányában is – érvénytelennek minősül.

A Webshop felhívja a Felhasználók figyelmét arra, hogy:

Cégünk csak háztartásban használatos mennyiséget szolgálni ki. Kereskedelmi mennyiséget és viszonteladókat, nem!

A webshop a hét minden napján 24 órában elérhető,

Az árak, díjak módosításának jogát fenntartja,

A vásárlási feltételek és azok módosításai a közzétételkor lépnek hatályba.

A regisztráció során az alábbi adatok megadása kötelező:

Teljes név

E-mail cím

Jelszó

Telefonszám

Pontos cím (Irányítószám, Település, Utca cím, házszám és emelet / ajtó)

A regisztráció egyszeri és semmilyen kötelezettségekkel nem jár.

A Felhasználó a regisztrációval az ÁSZF, annak mellékleteinek és a 45/2014-es Korm. rendelet által előírt, a szerződéskötéseket megelőző kötelezően előírt, jelen ÁSZF-ben is részletezett tájékoztatást is megkapja, melyet a regisztrációval a Felhasználó meg is erősít.

Az adatok megadásával a Vásárló hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Webshop személyes adatait kizárólag az általa leadott rendelés teljesítéséhez, továbbá a webshop használatához kezelje.

A Felhasználó a regisztrációval kifejezetten tudomásul veszi, hogy a regisztráció során csak érvényes és valós személyes adatok megadása lehetséges, ennek megsértéséből eredő következményekért kizárólagosan a Felhasználó felel.

A termékek állapota és státusza lehet:

Áraink az ÁFÁ-t tartalmazzák.

Kosárba/Raktáron státuszú termék esetében az ár a végső ár (az ár bruttó, és az ÁFÁ-t tartalmazza).

A készleten nem lévő, rendelhető („Megrendelem”) vagy előrendelhető („Előrendelem”) státuszú termékek ára bármikor változhat, a kint levő ár tájékoztató jellegű!

Árváltozás esetén amennyiben az új ár a Felhasználó számára nem megfelelő, bármikor joga van a rendelés lemondására egészen addig, amíg az postázásra nem kerül. Az árváltozás lehet árcsökkenés vagy árnövekedés. Az árváltozásból vagy a lemondásból eredő károkért semmilyen felelősséget nem vállalunk!

A megvásárolni kívánt termék – annak kiválasztását követően – a „Kosárba” gombra kattintással helyezhető a kosárba.

A kosárba tétel végeztével a „Kosár” gombra kattintva a „Kosár áttekintése” következik, amely egyben a vásárlás véglegesítés 1. lépése. Ezt követően a „Tovább” gombra kattintva véglegesíthető a rendelés néhány egyszerű lépésben.

A „Tovább” gombra történő kattintással a termék átvételét szüskéges meghatározni, azaz annak megjelölése szükséges, hogy a házhozszállítást vagy a személyes átvételt kívánja-e a Felhasználó.

A „Tovább” gombra kattintva a megrendelést a „Véglegesítés” oldalra kerülünk, itt ellenőrizhető a rendelés („Személyes adatok” és „Szállítási adatok”) továbbá áttekinthető a végleges kosár tartalma és az esetlegesen felmerülő szállítási költség. A „Megrendelem” gombra való kattintásával lehet a vásárlási folyamatot véglegesíteni.

A megrendelés beérkezését követően a Webshop egy automata e-mailben megküldi a megadott email címre a leadott rendelés adatait, ez azonban csak arról szolgál tájékoztatásul, hogy a megrendelésre irányuló szándék a https://hforce.hu webshop adminisztrációs rendszerébe beérkezett, s még nem jelenti a megrendelés elfogadását!

A https://hforce.hu webáruházában vásárolt termékek továbbértékesítése nem megengedett, viszonteladókat nem szolgálunk ki!

Abban az esetben, ha a Vásárló a terméket a megrendelés beérkezésétől számított 3 munkanapon belül nem veszi át, úgy a megrendelés érvényét veszti, s a terméket a Webshop jogosult értékesíteni.

Rendelés módosítás/törlés

Rendelés módosítása és törlése addig az időpontig lehetséges, amíg a termék nem kerül becsomagolásra, amiről e-mail és/vagy SMS kerül kiküldésre, ezt követően a Webshopnak nem áll módjában a rendelést módosítani, törölni.

Szállítási és fizetési feltételek

A Vásárló házhozszállítást az ország egész területére igényelhet. Szállítási címként szerepelhet lakás, vagy akár a munkahely címe is, azaz Magyarország területén bármilyen érvényes szállítási cím megadható.

A hibásan, hiányosan vagy a szállítási címéként megjelölt ingatlannak, címnek felhatalmazás nélkül történő megadása esetén a Webshopot semmilyen felelősség, következmény nem terheli, sem a Vásárló, sem harmadik személy irányába, minden ilyen irányú igény, következmény és felelősség kizárólagosan a Vásárlót terheli. A szállítási cím eltérhet a számlázási címtől. A Webshop javasolja, hogy szállítási címként az a cím kerüljön megadásra, ahol nagy valószínűséggel a Felhasználó vagy meghatalmazott hozzátartozója tartózkodni fog a szállítás várható időpontjában.

A Vásárló a visszaigazolásban szereplő megrendelése teljes ellenértékét a Szállítónál az áru átvételekor készpénzben teljesítheti.

A https://hforce.hu részteljesítést nem vállal, a Szállító részteljesítést nem fogadhat el. A Felhasználó a megrendelés összes tételét egyben veheti át, vagy a teljes megrendelés átvételét – jogszabályi feltételek fennállása esetén – megtagadhatja.

Átvételkor a megrendelő (Vásárló) felelőssége és kötelezettsége meggyőződni arról,- futár jelenlétében-, hogy a csomagon látható-e sérülés, benyomódás, a csomag nem került-e felbontásra.

Amennyiben a Vásárló a terméket nem személyesen venné át, úgy gondoskodnia kell arról, hogy vagy előzetesen megjelölt Meghatalmazottja, vagy a Posta tv. által megjelölt, átvételre jogosult vegye át a terméket. A Webshop felhívja a Felhasználó figyelmét arra, hogy az átvétel fentiek szerint történő teljesítéséről gondoskodjon, ellenkező esetben a Szállító jogosult a kézbesítés teljesítését megtagadni! Az át nem vett termék kapcsán az átvétel meghiúsulásából eredő következmények a Vásárló érdekkörében bekövetkezett mulasztásnak tekintendő, így minden további következmény a Felhasználót terheli.

Bármely hiányossággal kapcsolatban kérjük keresse Munkatársunkat az alábbi elérhetőségeken:

Telefon:

E-mail: kapcsolat@hfs.hu

A Szállító csak munkanapokon, 08:00 és 17:00 óra között végzi a szállítást, hétvégén és ünnepnapokon a Szállító nem teljesít kiszállítást.

A Szállító – futárszolgálattól függően – a megadott címre történő kiszállás előtt a szállítólevélen szereplő telefonos elérhetőségen tájékoztatja a címzettet (telefonhívás SMS, e-mail) majd kiszállítja részére a csomagot.

Díjszabás:

17000 Ft összértékű rendelés alatt 490 Ft országosan

17000 Ft összértékű rendelés felett ingyenes országosan

A kiszállított árucikk a Hungaro-Force & Monitoring Kft. tulajdonában marad, amíg a kifizetés teljes egészében meg nem történik.

Elállási jogával internetes vásárlás esetén (a távollevők között kötött szerződésekről szóló, 45/2014. (II.26.) kormányrendelet szabályozása értelmében) a vásárlástól számított 14 naptári napon belül joga van visszahozni. Ebben az esetben kötelesek vagyunk az eredeti állapotot visszaállítani. Akkor, ha megfelelően gyakorolta elállási jogát, visszatérítjük a teljes vételárat.

A visszaszállítás minden költsége a vásárlót terheli. Emellett cégünk kötelezheti a nem rendeltetésszerű használatból eredő károk megtérítésére. A termék visszavételéhez ön köteles az összes tartozékot visszaszolgáltatni és a garancialevelet bemutatni. A visszahozott termék kézhezvételétől számítva 14 napon belül téríti vissza cégünk a vételárat (ennek módja megállapodás szerint történik).

A Felhasználót nem illeti meg az elállás joga a következő esetekben:

- ha olyan termékről van szó, amely kifejezetten a vásárló igényei alapján, egyedi kérésének megfelelően került előállításra

- ha a termék ára olyan pénzpiaci mozgásoktól, ingadozásoktól függ, ami a vállalkozás által nem irányítható

Elállási jog gyakorlásának menete

1. Küldjön egy e-mailt az kapcsolat@hfs.hu címre, melyben leírja, mit kíván tenni, és mely termék(ek)ről van szó.

2. A visszaküldött csomagot a későbbi bizonyíthatóság érdekében kamera előtt bontjuk ki. A felvételről térítés ellenében kérhet másolatot. Felmérjük, hogy a terméket rendeltetésszerűen használta-e, az új szoftver bontatlan-e stb. Jogosultak vagyunk arra, hogy a rendeltetésszerű használattól eltérő használatból eredő károkat levonjuk a végösszegből!

3. Amennyiben mindent rendben találtunk, 30 napon belül visszafizetjük egy megegyezés szerinti módon (banki befizetés, utalás, postai rózsaszín csekk).

Minden 10.000 Ft feletti, új állapotú tartós fogyasztási cikkre 1 év jótállást biztosítunk.

A jótállási idő alatt, amennyiben a megvásárolt termék meghibásodik, úgy vásárlóink (sorrendben):

1. Javítást

2. Cserét

3. Árleszállítást

4. Pénzvisszafizetést kérhetnek.

Amennyiben a hiba a vásárlástól számított 3 munkanapon belül jelentkezik, úgy webshopunk a hibás terméket kicseréli (amennyiben az van készleten).

A https://hforce.hu weboldalra történő regisztráció és az ott zajló vásárlás önkéntes. A regisztráció, vásárlás tényével a jelen ÁSZF elfogadása mellett hozzájárul ahhoz, hogy bizonyos adatait, amelyek a rendelés feldolgozásához nélkülözhetetlenek, rendszerünkben tároljuk, és azt kezeljünk, valamint elfogadja az adatkezelési elveinket. Ezeket, amennyiben futárszolgálattal vásárol, úgy a futárszolgálat munkatársain kívül csak a törvény által meghatározott esetekben adjuk át harmadik személynek, egyébként bizalmasan kezeljük és őrizzük.

A megadott adatai: a teljes neve, e-mail címe, telefonszáma, szállítási és számlázási címe.

A regisztrációkor saját jelszót állíthat be a profil fiók védelmére és hozzájárul ahhoz, hogy hírlevelet és egyéb marketing tartalmú leveleket küldjünk számára, melyről bármikor leiratkozhat. Amennyiben véleménye szerint személyes adataidhoz fűződő jogai sérültek, ez esetben tiltakozhat az adatkezelésünk ellen és bírósághoz is fordulhat. Jogai, lehetőségei részletes szabályait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza.

Információk és adatok használata

A https://hforce.hu oldalon található összes információ (akár kép, videó vagy szöveg) kizárólag tájékoztató jellegűek. Ezek az információk bármikor módosulhatnak. Cégünk semmilyen felelősséget nem vállal azért, ha az oldalon lévő információk felhasználásából fakadóan a felhasználót kár éri.

Ha egy külső oldalon szerepelnek cégünkről vagy az oldalunkkal kapcsolatban olyan információk, amelyek nem egyeznek a https://hforce.hu oldalon megjelenített adatokkal, azért felelősséget nem vállalunk.

Szerzői jog

A https://hforce.hu webhely oldalain megjelenített saját információk (szöveg, logók, képanyag, például nevek, logók) szerzői és egyéb joga Hungaro-Force & Monitoring Kft., illetve az adott termék kiadójának tulajdonát képezi, ezért ezekre a szellemi tulajdon védelmének szabályai vonatkozhatnak, aminek megsértése törvénysértő. Az esetleges jogsérelemből eredő kárigényét cégünk minden ilyen esetben érvényesítheti a károkozóval szemben.

Kárfelelősség kizárása

A Hungaro-Force & Monitoring Kft. nem tartozik kártérítési felelősséggel az oldallal kapcsolatos vagy az oldal használatából, üzemzavarból, vírusból vagy más rendszerhibából fakadó kárért, ami a felhasználókat érheti. Az oldal hibájából eredő esetleges károkat, költségeket akkor is a károsult viseli, ha azok oka a Hungaro-Force & Monitoring Kft. gondatlanságára vezethető vissza.

XII. Egyéb

Az itt nem szabályozott kérdésekben a

1. Polgári törvénykönyv,

2. A 45/2014. (II.26.) kormányrendelet

3. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadók.

Mind ön, mind mi a jóhiszeműség és a tisztesség elvének figyelembe vételével, kölcsönösen együttműködve vagyunk kötelesek eljárni.

Jelen ÁSZF a https://hforce.hu oldalra való közzétételével lép hatályba.

Vita esetén a békés úton történő megállapodást részesítjük előnyben. Amennyiben ez nem lehetséges a Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

Az ÁSZF-et nem iktatjuk, kizárólag elektronikus formában érhető el, későbbiekben nem kereshető vissza, magatartási kódexre nem utal, ezért kérjük, hogy ha szeretné megőrizni a regisztrációkor hatályosat, mentse el.

Cégünk fenntartja magának a jogot a jelen ÁSZF részbeni vagy teljes módosítására a már megszerzett fogyasztói jogok sérelme nélkül. Az adásvétel pillanatában hatályos ÁSZF vonatkozik az adásvételre.