HUNGARO-FORCE & MONITORING KFT.

Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat

Hatályos: 2018. 05. 25.

 

 

Adatvédelmi szabályzat

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény valamint az Európai Parlament és Tanács alkotta 2016/679 Adatvédelemről és adatkezelésről szóló rendelete alapján a HUNGRO-FORCE & MONITORING KFT. az alábbi

 

SZABÁLYZAT-ot alkotja:

 

 

 

1.     fejezet

 

 

I.                  Általános rendelkezések és szabályozás elvek

 

 

1.      A szabályzat célja:

 

 

a.       A Hungaro-Froce & Monitoring Kft. (Székhelye: 6000 Kecskemét, Irinyi 52. II/3., rövidített elnevezés: HFM Kft.), amely gazdasági társaság felhatalmazott és jogosult arra, hogy a társasági szerződésében meghatározott biztonsági tevékenysége során birtokába került természetes személy személyes azonosító adatait, a törvényben meghatározott célból kezelje, feldolgozza és jelen szabályzatban rögzített ideig tárolja.

 

b.      A HFM Kft. elkötelezett a munkatársai és üzleti partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi rendelkezésekkel összhangban, a jelen adatkezelési szabályzatban rögzített módon kezeli. Mindezeken túl megtesz minden olyan technikai és szervezeti intézkedést, amely az adatok biztonságos megőrzését garantálja.

 

 

c.       A jelen szabályzat megalkotásának célja annak biztosítása, hogy a HFM Kft. megfeleljen az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályi előírásoknak, különös tekintettel a :

 

2016/679 rendelet                        Európai Unió alkotta adatvédelemről és adatkezelésről szóló,

2011. évi CXII. Tv.                     az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról,

2005. év CXXXIII. Tv.               a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól,

2013. év V. Tv.                            a Polgári Törvénykönyvéről,

2012. évi C. Tv.                           a Büntető Törvénykönyvéről,

2008. évi XLVII. Tv.                  a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról,

2000. évi C. Tv.                           a számvitelről szóló jogszabályi előírásoknak.

 

d.      A Szabályzatban részletezettek alkalmazása és működtetése útján a szabályozás célja, hogy a 2011. évi CXII. tv. és a 2016/679 EU rendelet vonatkozó rendelkezéseinek történő érvényszerzése, és a gyakorlatban való érvényesülése érdekében

a.       biztosítsa az adatkezelésben meghatározott adatok védelméhez fűződő alapvető állampolgári jogok érvényesülését, az adatbiztonsági követelmények betartását, biztosítását

b.      meghatározza a személyi hatály szerint felhatalmazottak által elektronikus úton történő adatkezelés biztonságos rendjét,

c.       megakadályozza az adatokhoz történő jogosulatlan hozzáférést, az adatok törvénysértő megváltoztatását, az adatoknak a jogosulatlanul való felhasználását, valamint engedély nélküli nyilvánosságra hozatalát,

d.      meghatározza az adatszolgáltatást igénylő hatóságoknak, szervezeteknek, intézményeknek történő pontos és biztonságos adattovábbítás rendjét

e.       biztosítsa a szervezet kezelésében lévő közérdekű adatok közzétételének nyilvánosságát, valamint,

f.        meghatározza a HFM Kft-nél történő adatkezelés, feldolgozás, felhasználás, továbbítás, megsemmisítés pontos rendjét.

 

2.      A szabályzat hatálya

 

A Szabályzat hatálya kiterjed a HFM Kft. minden szervezeti egységénél folytatott valamennyi személyes adatokat tartalmazó adatkezelésre.

 

 

 

3.      A szabályzat személyi és szervezeti hatálya

 

A Szabályzat személyi, szervezeti hatálya kiterjed a HFM Kft.:

-          vezető tisztségviselőire, tagjaira,

-          székhelyén, telephelyén és fióktelepén – munkaszerződés, megbízási szerződés alapján – dolgozó munkavállalókra,

-          alvállalkozóként (jogi személy, egyéni vállalkozó), vagy egyéb más módon történő jogviszony keretében időszakosan ott dolgozókra,

-          mindazon személyekre, akik személyes adatait a Szabályzat hatálya alá tartozó adatkezelések tartalmazzák,

-          akiknek jogait vagy jogos érdekeit az adatkezelés érint.

 

 

4.      A szabályzat tárgyi hatály:

 

A Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed azon személyazonosító adatokra, amelyeket a HFM Kft.:

-          a fő tevékenységével összefüggésben,

-          a munkáltatói jogviszonyából adódóan,

-          más jogviszonyból vagy tevékenységből (megbízotti) került a birtokába.

 

II.               Az adatvédelem alapfogalmai és elvei

 

 

a.       Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.

b.      Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret – valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

c.       Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

d.      Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja és az adatkezelés megszüntetését, illetve az adatok törlését kéri.

e.       Adatkezelő: az a természetes személy vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéséket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

f.        Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása.

g.      Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

h.      Nyilvánosságra hozatal: az adatot bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

i.        Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

j.        Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából.

k.      Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.

l.        Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése

m.    Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik.

n.      Adatfeldolgozó: az a természetes személy vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – az adatok feldolgozását végzi.

o.      Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

p.      Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

 

 

III.             Az okmánykezelés szabályai

 

 

1.      Személyes adat akkor kezelhető, ha:

 

 

a.       Ahhoz az érintett hozzájárul.

b.      Azt törvény vagy – törvényi felhatalmazás alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (kötelező adatkezelés).

c.       Személyes adat akkor is kezelhető, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvénesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

d.      Cselekvőképtelen és 16 év alatti korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy nyilatkozatához a törvényes képviselőjének hozzájárulás szükséges, kivéve azon szolgáltatás részeket, ahol a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló adatkezelést céloz, és különösebb megfontolást nem igényel.

Ha az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges mértékben a hozzájárulás akadályainak fennállása alatt az érintett személy adatai kezelhetőek.

 

Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törtvény eltérő rendelkezésének hiányában:

 

a.       A rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy

b.      az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzáárulásának visszavonását követően is kezelheti.

 

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie a célnak, továbbá az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek kell lennie.

 

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérése alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

 

Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető.

 

Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező. Az érintettet – egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, hogy az érintett személyes adatait az adatkezelő az érintett hozzájárulásával és az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettsége teljesítése vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

 

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét, naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

 

 

 

IV.             Az adatbiztonság fogalma

 

 

Az adatkezelő köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, hogy az e törvény és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.

 

Az adatkezelő, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek e törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

 

Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

 

A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítani kell, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok – kivéve, ha törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyen összekapcsolhatóak és az érintettekhez rendelhetőek.

 

Az adatkezelőnek és az adatfeldolgozónak az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel kell lenni a technikai mindenkori fejlettségére. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt kell választani, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene az adatkezelőnek.

 

 

V.                Az adattovábbítás

 

 

A szakmai tevékenység során kezelt személyes adatok csak a következő esetekben és csak a következő személyek részére adhatóak át:

 

o   Az adatkezelési cél elérése érdekében, amennyiben a HFM Kft. az adatkezelő.

o   Az adatkezelési cél elérése érdekében, amennyiben a HFM Kft. és további Megbízott is adatkezelő, a felek közötti megállapodásban meghatározott esetekben.

o   Az adatkezelési cél elérése érdekében, amennyiben más személy vagy szervezet az adatkezelő, a HFM Kft. az adatfeldolgozó, a felek közötti megállapodásban meghatározott esetekben.

o   Az Info. Tv. Előírásainak betartása érdekében az adatkezeléssel érintett kérelmére.

o   A bűncselekmény vagy szabálysértés gyanújának észlelése esetén, továbbá megkeresés alapján a nyomozó hatóságnak, valamint a szabálysértés miatt eljáró hatóságnak és a szabálysértés miatt előkészítő eljárás folytató szervnek.

 

 

VI.             Adatfeldolgozás

 

 

Az adatfeldolgozónak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit a 2011. évi CXII. Info. Tv., 2016/679 EU rendelet, valamint az adatkezelésre vonatkozó külön törvények keretei között az adatkezelő határozza meg. Az általa adott utasítások jogszerűségéért az adatkezelő felel.

 

Az adatfeldolgozó az adatkezelő rendelkezése szerint vehet igénybe tovább adatfeldolgozót.

 

Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az adatkezelő rendelkezési szerint köteles tárolni és megőrizni.

 

Adatkezelő adatai, elérhetőségei

 

Név:                            Hungaro-Force & Monitoring Kt.

Székhely:                    6000 Kecskemét, Irinyi u. 52. II/3.

Telephely:                  2750 Nagykőrös, Gát u. 4. fsz. 3.

Cégjegyzékszám:       03-09-117870

Cégbejegyzés:            Fővárosi Törvényszéki Cégbíróság

Adószám:                   13762146-2-03

Telefonszám:              06-53-550-130

E-mail cím:                <span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif;">hungarofm@</span>gmail.com

 

 

 

 

VII.          Jogorvoslati lehetőségek

 

 

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését vagy zárolását az adatfelvételnél jelzett módon, illetve az adatkezelő feltüntetett elérhetőségein.

 

Az érintett kérelmére a HFM Kft, mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá az adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a HFM Kft. költségtérítést állapít meg.

 

A HFM Kft. a személyes adatot helyesbíti, ha az a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésre áll.

 

A HFM Kft. zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésre álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

 

A HFM Kft. megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét, pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

 

A HFM Kft. a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

 

A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 30 nap áll az adatkezelő rendelkezésére. Amennyiben az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti igényét nem teljesíti, 30 napon belül írásban közli az elutasítás indokait.

 

A HFM Kft. a helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljából továbbította. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

 

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha:

 

-          A személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el.

-          A személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.

 

A HFM Kft. a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, a döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

 

Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

 

A HFM Kft. az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelési törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

 

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A HFM Kft. az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem téríti meg a kárt, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni.

 

 

 

Név:                Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím:                1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Telefon:           06/1-391-1400

Fax:                 06/1-391-1410

Email:             ugyfelszolgalat@haih.hu

Honlap:           http://www.haih.hu

 

 

 

II. Fejezet

 

 

A szervezeti működéshez kapcsolódó adatkezelések

 

 

1.       Álláshirdetésre jelentkező munkavállaló felvétele

 

 

Az adatkezelés célja: A betöltetlen munkakör mielőbbi, a legalkalmasabb munkavállalóval való betöltése, a felvett munkavállalókkal a munkaszerződés megkötése.

 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, felvétel estén az Adatkezelési és titoktartási nyilatkozat azonnali kitöltése és aláírása.

 

A kezelt adatok köre: a munkavállaló neve, lakcíme, születései dátuma, édesanyja neve, TAJ szám, adószám, személyazonosító okmány száma, lakcímkártya száma, telefonos és elektronikus elérhetőség, szakmai végzettséget igazoló okmány másolata, szakmai tevékenység végzésére jogosító igazolvány másolata, egyéb egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat másolata, arca azonosítására alkalmas képmás, bankszámlaszám.

 

Az adatkezelés időtartama:

 

-          Munkaviszony létesítése esetén a törvényi előírásoknak megfelelően (2012. évi I. törvény Munka Törvénykönyv, 2000. évi C. törvény Számviteli Törvénykönyv). Ebben az esetben a HFM Kft. az adatfeldolgozó.

-          Egyéb esetben 6 hónap, ha a betöltendő munkakör egyedi képzettséget, végzettséget, gyakorlatot kíván, minden egyéb esetben 1 hónap.

 

Adattovábbítás:

 

-          Bérszámfejtés: Tóth Árpádné, 2750 Nagykőrös, Lantos u. 10.

-          Tevékenységhez kapcsolódó felügyeleti szerv: Pest Megyei Rendőr-főkapitányság.1139, Bp., Teve u. 4-6.

-          Orvosi alkalmassági engedély: Nagykőrösi Üzemorvosi Szolgálat, Dr. Somlyai Károly üzemorvos, 2750 Nagykőrös, Czira K. L. u. 30.

-          Büntető eljárás esetén a mindenkor illetékes rendőrkapitányság.

-          Egyéb eseti adattovábbítás, amely a HFM Kft. működése során megtörténhet.

 

 

Az átadott adatok köre: a munkavállaló neve, lakcíme, születései dátuma, édesanyja neve, TAJ szám, adószám, személyazonosító okmány száma, lakcímkártya száma, telefonos és elektronikus elérhetőség, szakmai végzettséget igazoló okmány másolata, szakmai tevékenység végzésére jogosító igazolvány másolata, egyéb egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat másolata, arca azonosítására alkalmas képmás, bankszámlaszám.

 

 

 

 

 

Adattovábbítások jogalapja:

 

-          2017. évi XC. Törvény a Büntetőeljárásról

-          2000. évi C. Törvény a Számvitelről

-          2005. évi CXXXIII. Törvény a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól

-          2012. év I. Törvény a Munka Törvénykönyvéről

 

 

2.      A HFM Kft. munkavállalói által kezelt névjegyek

 

 

A HFM Kft. üzleti tevékenysége során munkavállalói rendszeresen kapnak a meglévő vagy leendő üzleti partnereitől, beszállítóitól, azok elérhetőségét tartalmazó névjegykártyákat.

 

Az adatkezelés célja: A HFM Kft. tevékenységének elősegítése, a kapcsolatépítés és a kapcsolattartás megkönnyítése.

 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása a névjegykártya átadásával.

 

A kezelt adatok köre: név, rang, beosztás, telefonszám, email cím, a képviselt szervezete megnevezése, elérhetősége, címe, egyéb adat, amit a névjegykártyát átadó feltüntetett a névjegykártyán.

 

Adatkezelés időtartama: az érintett adatainak törlésére vonatkozó kifejezett kéréséig.

 

                                                                

3.      Telefonbeszélgetések rögzítése, tárolása

 

Az adatkezelés célja: saját és a vagyonvédelmi szolgáltatását igénybe vevő Megbízó jogérvényesítésének és az utólagos bizonyíthatóság elősegítése. A vagyonvédelmi szolgáltatás folyamatos minőségi fejlesztése és az ISO minősítési rendszernek a való megfelelés.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása a beszélgetés rögzítéséhez való hozzájárulásával.

A kezelt adatok köre: a hívás időpontja, dátum, telefonszámok, a beszélgetésben résztvevők hangja, a lefolytatott beszélgetés teljes tartama, a beszélgetésben megadott személyes adatok, események.

Az adatkezelés időtartama: a beszélgetést tartalmazó adatfájlt 30 napig, amely a határidő leteltével automatikusan törlődik. Jogellenes tevékenység észlelése esetén a hatósági adattovábbítás teljesítésének időpontjáig.

Adattovábbítás: a HFM Kft. a telefonos ügyintézés rögzítésével kapcsolatosan csak is kizárólag jogsértés gyanúja esetén végez adattovábbítást, kifejezetten a hatóság megkeresése alapján.

Az átadott adatok köre: a hívás időpontja, dátum, telefonszámok, beszélgetésben résztvevők hangja, a lefolytatott beszélgetés teljes tartalma, a beszélgetés során elhangzott személyes adatok, események.

Az adattovábbítás jogalapja:

-          2017. évi XC. Törvény a Büntetőeljárásról

-          2005. évi CXXXIII. Törvény a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól

-          2000. évi C. Törvény a Számvitelről

 

                                                                

 

 

III. fejezet

 

Szakmai tevékenységgel összefüggő adatkezelések

 

 

1.      Távfelügyeleti rendszer üzemeltetése

 

 

Az adatkezelés célja: az emberi élet, a testi épség, a személyes szabadság, valamint a vagyoni tulajdon védelme érdekében a jogsértések észlelése, az elkövetők tetten érése, valamint a jogsértések bizonyításában való részvétel.

 

Az adatkezelés jogalapja: a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól rendelkező 2005. évi CXXXIII. Törvény.

 

Az érintett hozzájárulása megvalósul a Szolgáltatási Szerződés aláírásával.

 

A kezelt adatok köre: magánszemély megbízó esetében a Megbízó neve, lakcíme, elérhetősége, a védett ingatlan elhelyezkedése, jellemzői, a Megbízón kívüli értesítendő személyek neve, elérhetősége, aláírása, riasztási eseményekre tett intézkedések. Jogi személyiséggel rendelkező Megrendelő esetében a szervezet cégbejegyzésben szereplő adatai, a képviseletre jogosult cégbejegyzésben szereplő magánszemély neve, elérhetősége.

 

Az adatkezelés időtartam: a BTK. 2012. évi C. törvény 26. § (1) bekezdésében foglalt generális elévülési szabály figyelembe vételével, a büntetési tétel felső határáig, de legalább 5 évig, a PTK. 2013. évi V. törvény 6:23 § (1) bekezdés alapján 5 évig.

 

Adattovábbítás:

 

-          Távfelügyeleti díj számlázásakor a HFM Kft. könyvelője: Tóth Árpádné, 2750 Nagykőrös, Lantos u. 10.

-          Bűncselekmény esetén a mindenkori illetékes rendőrkapitányság.

-          Felügyeleti szervként a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság, 1139 Bp., Teve u. 4-6.

 

Az adattovábbítás jogalapja:

-          2017. évi XC. Törvény a Büntetőeljárásról

-          2000. évi C. Törvény a Számvitelről

-          2005. évi CXXXIII. Törvény a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól

-          2012. év I. Törvény a Munka Törvénykönyvéről

 

 

 

 

 

2.      Alvállalkozó, Konzorciális, Együttműködési szerződésekkel kapcsolatos adatkezelés

 

Az adatkezelés célja:

-          a szerződött partnerek adatainak nyilvántartása szerződés megkötéséhez, számlázás lehetővé tétele, elszámolások elkészítése.

 

Az adatkezelés jogalapja:

-          A személy és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozó tevékenység szabályairól rendelkező 2005. évi CXXXIII. Törvény.

 

A kezelt adatok köre: a szerződött partner képviseletében eljáró, kapcsolattartó személy neve, telefonszáma, a cég képviseletére jogosult személy neve, telefonszáma, a szerződött partner munkavállalóinak neve, vagyonőri igazolványának száma, lejáratának időpontja.

 

Adatkezelés időtartama: a szerződés meglétének időpontjáig, a munkavállalónak a szerződött partnerrel fenn álló jogviszonyáig.

 

Az adattovábbítás jogalapja:

-          2017. évi XC. Törvény a Büntetőeljárásról

-          2000. évi C. Törvény a Számvitelről

-          2005. évi CXXXIII. Törvény a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól

-          2012. év I. Törvény a Munka Törvénykönyvéről

 

 

3.      Élőerős őrzéssel, beléptetéssel kapcsolatos adatkezelés

 

 

Az adatkezelés célja:

-          a ki- és belépő személyek, járművek azonosítása, a vagyonvédelem érdekében a jogsértések megelőzése, észlelése, a bizonyítás elősegítése.

-          a Megbízó telephelyére, a Szolgáltatási Szerződésben meghatározott területre való jogosulatlan, illetéktelen belépés megakadályozása és a bent tartózkodás megelőzése, a területen jogosan tartózkodó személyek testi épségének védelme, vészhelyzet eredményes kezelése.

 

Az adatkezelés jogalapja:

-          A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól rendelkező 2005. év CXXXIII. Törvény.

-          Az érintett hozzájárulása a beléptetés során ráutaló magatartással valósul meg, a belépési protokoll elfogadásával.

 

A kezelt adatok köre: a Megbízó által pontosan meghatározott, kért adatok, de legalább a belépés időpontja, a belépő neve, a jármű rendszáma, a Megbízó által adott nyilvántartó rendszerben.

 

Adatkezelés időtartama: a ki- és beléptetési protokoll nyomtatványait a Megbízó biztosítja a HFM Kft. dolgozói számára, amelyet minden nap a Megbízó részére át kell adni, melynek tárolásáért, megsemmisítéséért, a felelősség, a törvényi előírásoknak való megfelelőség a Megbízót terheli.

 

 

Az adattovábbítás jogalapja:

-          2017. évi XC. Törvény a Büntetőeljárásról

-          2000. évi C. Törvény a Számvitelről

-          2005. évi CXXXIII. Törvény a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól

-          2012. év I. Törvény a Munka Törvénykönyvéről

 

4.      Elektronikus megfigyelő rendszer alkalmazása

 

Az adatkezelés célja:

-          Az emberi élet, a testi épség, személyes szabadság, valamint a vagyoni tulajdon védelme érdekében a jogsértések megelőzése, észlelése, az elkövető tetten érése, valamint a jogsértések bizonyítása.

-          A HFM Kft. szerződéses jogviszonya alapján az őrzései területére engedély nélkül belépők azonosítása, a belépés tényének rögzítése, az illetéktelenül benntartózkodók tevékenységének felderítése és dokumentálása.

-          A bekövetkezett rendkívüli események, munkahelyi és egyéb balesetek során történtek utólagos vizsgálatának, illetőleg a hatósági jogkörrel felruházott szervezetek tevékenységének elősegítése.

 

Az adatkezelés jogalapja:

-          A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól rendelkező 2005. év CXXXIII. Törvény.

-          Az érintett hozzájárulása a HFM Kft. magán- illetve őrzési tevékenységével érintett területére történő belépéssel, amelynek során a hozzájárulás ráutaló magatartással valósul meg.

 

A kezelt adatok köre: a HFM Kft. magán-, illetve őrzési tevékenységével érintett területére belépő, a rögzített képfelvételeken látszódó személyeknek arcképmása és egyéb személyes azonosításra alkalmas testi jellemzői.

 

Az adatkezelés időtartama: felhasználás hiányában 3 nap, rendkívüli esemény bekövetkeztekor az eljárás lefolytatásának időtartama.

 

A kamerák által rögzített felvételek megtekintésére jogosult:

-          A HFM Kft. jogosultsággal rendelkező munkavállalói

-          Megbízási szerződés esetén a Megbízó jogosultsággal rendelkező munkavállalói

 

Adatkezelő:

-          A Hungaro-Froce & Monitoring Kft.

-          Vállalkozó szerződés esetében a Megbízó. A tárolásért, felhasználásért, megsemmisítésért a teljes felelősség a Megbízót terheli.

 

Adattovábbítás: A bűncselekmény vagy szabálysértés gyanújának észlelése esetén, továbbá megkeresés alapján a nyomozó hatóságnak, valamint a szabálysértés miatt eljáró hatóságnak és a szabálysértés miatt előkészítő eljárás folytató szervnek.

 

Az átadott adatok köre: a HFM Kft. magán-, illetve őrzési tevékenységével érintett területére belépő, a rögzített képfelvételeken látszódó személyeknek arcképmása és egyéb személyes azonosításra alkalmas testi jellemzői.

 

Az adattovábbítás jogalapja:

-          A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól rendelkező 2005. év CXXXIII. Törvény.

-          2017. évi XC. Törvény a Büntetőeljárásról

 

 

5.      Elektronikus adatkártyák

 

 

Adatkezelés célja: a megbízóval fennálló vagyonvédelmi szerződésben megjelölt, GPRS koordináták alapján meghatározott objektum ellenőrzése, vagyonőr személyének adatkártya alapján történő azonosítása.

 

Adatkezelés jogalapja:

-          A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól rendelkező 2005. év CXXXIII. Törvény.

-          A munkavállaló hozzájárulása a Munkaszerződés és az Adatkezelési és titoktartási nyilatkozat aláírásával.

 

Kezelt adatok köre: a vagyonőr neve, lakcíme, születési adatai, édesanyja neve, tevékenység végzéséhez szükséges okmány száma, lejáratának dátuma.

 

Adatkezelés időtartama: a munkavállaló munkaviszonyának fennállásáig, de legalább az ellenőrző járőr munkakör betöltéséig.

 

Adattovábbítás: a Megbízó részére a Megbízási Szerződés alapján.

 

Az átadott adatok köre: a vagyonőr neve, lakcíme, születési adatai, édesanyja neve, tevékenység végzéséhez szükséges okmány száma, lejáratának dátuma.

 

Az adattovábbítás jogalapja:

-          A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól rendelkező 2005. év CXXXIII. Törvény.

-          2017. évi XC. Törvény a Büntetőeljárásról

 

 

 

 

 

 

 

6.      Alkohol állapot ellenőrzése

 

 

Az adatkezelés célja: a munkaviszonyból eredő és a munkahelyi kötelezettségekhez tartozó munkaképes állapot ellenőrzésének, illetve a Munkavédelmi törvény által a munkáltatók részére előírt biztonságos munkavégzéshez szükséges feltételek meglétének bizonyítása, az ellenőrzést követő esetleges munkáltatói jogkövetkezmények és eljárások utólagos bizonyításának elősegítése.

 

Az adatkezelés jogalapja:

-          2012. évi I. törvény Munka Törvénykönyv

-          16/1986. EüM rendelet

 

A kezelt adatok köre: érintett neve, munkahelyi azonosítója, aláírása, az ellenőrzés helyszíne, dátuma, időpontja, az intézkedés oka, a további intézkedések megtételére jogosult szervezet vagy személy megnevezése, az ellenőrzés eredménye.

 

Az adatkezelés időtartama: a HFM Kft. kizárólag vagyonvédelmi tevékenység (élőerős őrzés) teljesítése során végez ellenőrzést, amelynek esetében az intézkedést követően azonnal megszűnik a jegyzőkönyv átadásával.

 

 

7.      Jármű, csomag és ruházat ellenőrzés

 

 

Az adatkezelés célja: a HFM Kft. vagyonvédelmi szerződéseivel érintett, a Megbízó telephelyére belépő vagy onnan kilépő személy által birtokol, vagy felügyelt csomag tartalmának, járművének, valamint a szállítmánynak ellenőrzése a Megbízó által meghatározott kritériumok alapján.

 

Az adatkezelés jogalapja:

-          A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól rendelkező 2005. év CXXXIII. Törvény.

-          2012. évi I. törvény Munka Törvénykönyv

-          Az érintett hozzájárulása a HFM Kft. őrzési tevékenységével érintett területére történő belépéssel, melynek során a hozzájárulás ráutaló magatartással, a belépési protokoll elfogadásával valósul meg.

 

A kezelt adatok köre:

-          Az érintett személy neve, személyazonosító okmány száma, aláírása, a belépésre jogosító igazolvány száma, az intézkedésről készült jegyzőkönyv száma, az intézkedés időpontja, helye, oka, az intézkedéssel érintett személy, szervezet megnevezése.

-          Gépjármű forgalmi rendszáma, típusa, forgalmi engedély száma, menet- és szállítási okmány száma, szállítmány megnevezése, egyedi azonosítója.

 

Az adatkezelés időtartama: a HFM Kft. kizárólag vagyonvédelmi tevékenység (élőerős őrzés) teljesítése során végez ellenőrzést, amelynek esetében az intézkedést követően azonnal megszűnik a jegyzőkönyv átadásával.

 

8.      Egyéb, a szabályzatban nem megnevezett adatkezelése

 

A HFM Kft. az Adatkezelési Szabályzatban nem részletezett adatkezelések vonatkozásában az adatott adatkezelést megelőzően ad tájékoztatást az érintettek részére.

 

9.      Záró rendelkezések

 

Az adatkezelés biztonsága, a személyes adatok tárolása: a HFM Kft. számítástechnikai rendszerei, adatmegőrzésre szolgáló helyei a székhelyén és telephelyén találhatóak. Az alkalmazott számítógépes rendszer védettnek tekinthetőek, tűzfallal védettek, a jogosulatlan hozzáféréstől, az adatlopástól, az adatok törlésétől, megváltoztatásától, a vétlen megsemmisüléstől, a nem szándékos nyilvánosságra kerüléstől.

 

1.      sz. melléklet                    

Adatkezelési és titoktartási nyilatkozat

 

Alulírott

 

Név:                              ____________________________________________

Születési hely és idő:     ____________________________________________

Anyja neve:                  ____________________________________________

Lakcím:                        ____________________________________________

 

jelen nyilatkozat saját akaratomból történ aláírásával igazolom:

 

A munkavállalói Adatlapon közölt személyes adataim kezeléséhez a 2011. évi CXII. Törvény rendelkezéseiben foglaltak szerint kifejezetten hozzájárulok, az adatkezelésre vonatkozó részletes tájékoztatást megkaptam és megértettem.

 

Hozzájárulásom a munkaszerződés és ezen nyilatkozat aláírásától számított 5 évig érvényes.

 

Kijelentem továbbá, hogy a munkavégzés időtartama alatt, illetve az azt követő 5 év során a munkáltatómról és a megbízásaim során bármely szervezetről, személyről tudomásomra jutott minden adat, tény és információ üzleti titkot képez. Ezen adatok megtartásához a munkáltatómnak kiemelt fontosságú érdeke fűződik, melynek nyilvánosságra hozatala, illetéktelen általi megismerése vagy egyéb más felhasználása a Hungaro-Force & Monitoring Kft. jogszerű pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekeit sértené vagy veszélyeztetné. Tudomásul veszem, hogy a munkáltató ezen adatok védelmében a jogszerű és szükséges intézkedéseket megteheti.

 

Tudomásul veszem, hogy a titoktartási kötelezettségem korlátlan és teljes körű, melynek megszegése esetén polgár- és büntetőjogi felelősség terhel.

 

Jelen nyilatkozatom aláírásával teljes polgári- és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek.

 

 

Nagykőrös, 20_____ hónap _____________ nap ____

 

                                                                            ________________________

                                                                                     Nyilatkozat tevő

 

 

2.     sz. melléklet

 

NYILVÁNTARTÓ LAP

Az érintettek személyes adatainak kezeléséről szóló tájékoztatással kapcsolatos kérelmekről

 

Sorszám

Igénylő adatai

Kérelem beérkezésének időpontja

A kérelem tartalma röviden

A kérelemmel kapcsolatos döntés

Az eljáró ügyintéző neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A nyilvántartás megnyitásának időpontja:    _________________________________

A nyilvántartás lezárásának időpontja:         _________________________________

 

A nyilvántartást lezárő személy neve:           _________________________________

 

Beosztása:                                                      _________________________________

 

3.      sz. mellékelt

 

ADATKEZELÉSI NYILVÁNTARTÁS

 

Sorszám

Érintett adatai

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időpontja

Adatkezelő adatai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A nyilvántartás kezdésének időpontja:          ________________________________

A nyilvántartás lezárásának időpontja:         ________________________________

 

A nyilvántartást lezáró személy neve:           ________________________________

 

Beosztása:                                                      ________________________________